Колектив наше школе...

Директор школе: Костић Андрија

Подела одељења и осталих активности


Остале активности:
 

Тим за развој међупредметних компентенција:
Руководилац: Тања Вречко, Душица Мињовић, Марија Трујкић, Дејан Ђорђевић, Весна Бугарски, Драгана Чупић, Јелена Михајловић Бабић, Весна Видојевић.


Тим за професионални развој:
Руководилац: Слађана Матијешевић, Јелена Муцић, Јелена Манојловић, Снежана Ивановић, Верица Живић, Драгана Бадњаревић.


Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе: Руководилац: Драгана Чупић, Андрија Костић, представник Савета родитеља, представник Ученичког парламента, представник локалне самоуправе, секретар школе, Ана Србљан, Никола Спасојевић, Бранимир Здравковић, Драгана Вучен, Ивана Карајовић.


Тим за пружање подршке наставницима за рад на даљину: Руководилац: Бранимир Здравковић, Сања Милановић, Слађана Матијешевић.


Тим за преглед педагошке документације:
Руководилац: Јована Васић, Ана Србљан, чланови Одељењских већа.


Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:
Руководилац: Јована Васић, Андрија Костић, Саша Варшиц, Драгана Вучен, Гордана Дешић, Вања Секуловић, Вања Петровић, Зоран Лазаревић, Весна Вуковић, Злата Ступаревић, секретар школе, Марија Нешић, представник родитеља и представник ученичког парламента и представник локалне самоуправе.


Стручни тим за инклузивно образовање:
Руководилац: Јована Васић, Сања Милановић, Весна Ивковић, Јелена Опалић, Гордана Дешић, Дејан Ђорђевић, Тања Вречко, Бранислав Отањац, спољни сарадник- олигофренолог ОШ „Нови Београд“.


Стручни актив за развојно планирање школе:
Руководилац: Адела Радивојевић, представник локалне самоуправе, представник Савета родитеља, представник ученичког парламента, Андрија Костић, Никола Спасојевић, Марија Симеуновић, Тања Вречко, Мирјана Скокић, Наташа Павловић, Љиља Недељковић, Јасна Томовић.


Стручни тим за самовредновање рада школе:
Руководилац: Ана Србљан, Ивана Филиповић, Мирјана Нововић, Јелена Манојловић, Славица Стајић Врачевић, Драгана Бадњаревић, Ивана Томанић, Вања Ђорђевић, Драгана Зелић.


Тим за појачан васпитни рад са ученицима:
Руководилац: Ана Србљан, Дејан Ђорђевић, Тања Ристић, Зорица Бурсаћ, Татјана Павловић, Адела Радивојевић, Ивана Филиповић, Љиљана Недељковић, Бранислав Отањац, Марија Нешић.


Стручни актив за развој Школског програма:
Руководилац: Марија Трујкић, Сања Милановић, Слађа Матијашевић, Весна Ивковић, Драгана Бадњаревић, Злата Ступаревић, руководиоци стручних и Одељењских већа, Андрија Костић.


Тим за израду полугодишњег и годишњег извештаја:
Руководилац: Ана Србљан, Ивана Грујичић, Драгана Зелић.


Тим за израду Годишњег плана:
Руководилац: Андрија Костић, руководиоци одељењских и стручних већа, Никола Спасојевић и Вања Секуловић.


Тим за професионалну оријентацију:
Руководилац: Јована Васић, одељењске старешине седмог и осмог разреда, Јелена Муцић, Тања Ристић, Весна Видојевић.


Тим за културне активности:
Руководилац: Вања Секуловић, Мирјана Нововић, Кувељић Љиљана, Весна Видојевић, Весна Бугарски, Младен Челебић, Јована Милошевић Жежељ, Селена Шљиванчанин.


Тим за реализацију пројекта Бесплатни уџбеници:
Руководилац: Мирјана Стефановић, по један представник одељењског већа и стручног већа, Јелена Михајловић Бабић.


Тим за еколошке активности:
Руководилац: Јасна Томовић, Ружица Пурић, Марина Ташић, Марија Маринковић, Сандра Станковић, Љиљана Козомора, Татјана Павловић, Драгана Милојевић, Милица Кремић.


Комисија за естетски изглед школе:
Руководилац: Вања Ђорђевић, Драгана Милојевић, Тамара Егер, Наташа Дувњак, Весна Бугарски, Сања Мићановић.


Ученички парламент: Руководиоци: Ана Србљан и Весна Ивковић.


Комисија за екскурзије и наставу у природи: Андрија Костић, Љиљана Недељковић, руководиоци одељењских већа и одељењске старешине.


Записници Наставничког већа: Вања Секуловић, Јасна Томовић.


Летопис:
Руководилац: Ивана Карајовић,Вања Петровић, Ивана Грујичић, Мартина Ћалић.


Распоред часова: спољни сарадник.


Пријатељи деце:
Руководилац: Татјана Марсенић, Сања Божовић, Марина Ташић, Сандра Станковић, Вања Ђорђевић, Наташа Дувњак.


Црвени крст: Руководиоци: Татјана Павловић и Весна Милорадовић.


Сајт школе: Бранимир Здравковић и Драгана Чупић.


Комисија за попис основних средстава:
Руководилац: Александар Тановић, Наташа Дувњак, Љиљана Кувељић, Славица Стајић Врачевић, Ивана Филиповић, Дејан Ђорђевић, Јелена Михајловић Бабић, Тања Ристић, Сања Мићановић, Зорица Јурић, Сања Божовић, Душица Мињовић.


Комисија за попис новчаних потраживања: Бранислав Отањац и Зорица Јурић.


Школска уписна комисија за упис у средњу школу:
Андрија Костић, секретар школе, Сања Милановић, Бранимир Здравковић, Драгана Бадњаревић, Јована Васић и Весна Ивковић.


Дежурство на пробном завршном испиту: Наставници који предају у 7. и 8. разреду, наставници разредне наставе који су предавали генерацији, и уколико је потребно одобрени наставници по Решењу директора школе.


Дежурство на завршном испиту: Одобрени наставници по Решењу директора школе.


Тим за проверу спремности за полазак у школу: Јована Васић, Ана Србљан и представник наставника разредне наставе који ће примити 1. разред.


Педагошки колегијум:
Руководилац: Андрија Костић, председници стручних већа, координатори одељенских већа, педагог и психолог.


Тим за преглед педагошке документације: психолог школе, педагог школе и чланови Одељењских већа.


Тим за праћење безбедности ученика у оквиру дежурства наставника: Руководилац: Мирјана Нововић, Весна Милорадовић, Милица Кремић, Александар Тановић, Мирјана Скокић.


Тим за пружање подршке наставницима за рад на даљину: Руководилац: Бранимир Здравковић, Сања Милановић, Слађана Матијашевић.


Стручни сарадници...

Педагог: Србљан Ана
Психолог: Васић Јована
Библиотекар: Врбица Татјана
Секретар: Стефановић Мирјана
Шеф рачуноводства: Крстановић Гордана
Благајник: Слађана Рајевић Петрешевић