Vannastavne aktivnosti...

Programi slobodnih aktivnosti učenika...

Slobodne aktivnosti u mlađim razredima
Na nivou Odeljenskih veća I, II, III, IV razreda učitelji će na nivou svojih odeljenja realizovati različite slobodne aktivnosti (društvene, humanitarne, sportske, tehničke ...)

Slobodne aktivnosti u starijim razredima
Hor
U školi će raditi orkestar i hor učenika starijih razreda.

Učeničke organizacije
Škola će sarađivati sa svim organizacijama koje ponude adekvatne programe iz oblasti rada sa decom (,,Prijatelji dece, Crveni krst, Centar za dečja prava-Save the children ...).
Od prošle školske godine u školi deluje Đački parlament.
Svaki program dečjih organizacija će biti razmotren i usvojen u onom obimu u kojem je primenljiv , svrsishodan i adekvatan za učenike ove škole, i kao takav nalaziće se u Aneksu programa.
Od 2007. godine u školi je formirana Kreativna radionica učenika šestih i sedmih razreda koja će aktivno učestvovati u realizaciji projekta o pravima deteta „ Stvarnost i naše mesto u njoj“

Korektivan rad sa učenicima...

Specijalno vaspitno-obrazovni rad u redovnoj osnovnoj školi podrazumeva rad sa decom koja imaju hronična oboljenja, ili izvesne smetnje i teškoće u opštem razvoju, ali su im osnovne funkcije očuvane. Ovakva deca se teže adaptiraju na školske uslove tako da organizovanje specijalnog vaspitno-obrazovnog rada ima za cilj da pomogne ovoj deci da se uklope u redovnu osnovnu školu i savladaju svoje obaveze u njoj
Klasifikacija učenika sa minimalnim oštećenjima i hroničnim oboljenjima sa vrši u okviru sledećih kategorija: oštećenje vida,oštećenje sluha, oštećenje govora i glasa, fizička oštećenja, hronična oboljenja, socijalne i emocionalne smetnje, intelektualne smetnje.
Specijalno vaspitno-obrazovni rad se odvija u tri faze:
1. Otkrivanje dece sa minimalnim oštećenjima i hroničnim oboljenjima;
2. Upućivanje ove dece u specijalizovane ustanove i
3. Praćenje razvoja i napretka ove dece u redovnoj osnovnoj školi i timski rad sa stručnjacima različitih institucija.

Škola u prirodi, izleti i ekskurzije...

Posete i izleti su vannastavni oblici obrazovno – nastavnog rada koji se ostvaruju van škole. Cilj poseta i izleta je savlađivanje i usvajanje dela nastavnog programa neposrednim upoznavanjem, pojava i odnosa u prirodnoji društvenoj sredini. Posete pozorištu doprinose razvijanju navika odlasku u objekte kulture i konkretnom upoznavanju sa sadržajima obrađenim u nastavi srpskog jezika.
Proslava Nove godine omogučava učenicima druženje sa vršnjacima u prostorijama škole.
Zadaci koji se ostvaruju realizacijom programa poseta i izleta su upoznavanje načina života i rada ljudi pojedinih krajeva , razvijanje pozitivnog odnosa prema nacionalnim i kulturnim vrednostima, sportskim potrebama i navikama kao i pdsticanje ispoljavanja pozitivnih emocionalnih doživljaja.