Kolektiv naše škole...

Direktor škole: Jocić Vesna
Jocic Vesna

Podela odeljenja na nastavnike i ostala zaduženja,..


Ostale aktivnosti:
 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања: Руководилац: Јована Васић, Ђина Узелац, Вречко Тања, Горан Петровић, Татјана Павловић, Весна Ракић, Милан Тешић, Ивана Филиповић, Весна Јоцић, представник Савета родитеља, представник МУП-а и стручни сарадник ангажован по потреби.


Стручни тим за инклузивно образовање: Руководилац: Јована Васић, Узелац Ђина, Марта Анђелић, Душица Мињовић, Дешић Гордана, Петар Павков, Весна Бугарски, Саша Степановић, Ана Србљан, Весна Јоцић, родитељи ученика и стручњак ван школе по потреби.


Стручни актив за развојно планирање школе: Руководилац: Узелац Ђина, Представник локалне самоуправе, представник Савета родитеља, представник ученичког парламента, Симеуновић Марија, Мињовић Душица, Миљковић Катарина, Кувељић Љиљана, Милојевић Драгана, Деспотовић Златко, Миладија Пантић, Љиљана Ракић, Муцић Јелена, Јована Васић и Весна Јоцић.


Стручни тим за самовредновање рада школе: Руководилац: Узелац Ђина, Представник локалне самоуправе, Јована Васић, Бадљаревић Драгана, Александар Ангеловски, Ивана Филиповић, Манојловић Јелена, Здравковић Бранимир, Трбовић Босиљка, Јасна Томовић, Вучен Драгана, Муцић Јелена, Мирјана Нововић и Весна Јоцић.


Тим за појачан васпитни рад са ученицима: Руководилац: Узелац Ђина, Јована Васић, Горан Петровић, Зорица Бурсаћ, Лелас Тодоров Невенка, Јелена Обрадовић, Весна Милорадовић, Дејан Ђорђевић, Мирјана Нововић, Бранислав Отањац, Јоцић Весна по један предсатвник из Савета родитеља за свако Одељењско веће


Стручни актив за развој Школског програма: Руководилац: Марија Трујкић, Ђина Узелац, Вучен Драгана, Марија Симеуновић, Тања Вречко, Видојевић Весна, Руководиоци стручних и Одељењских већа и Весна Јоцић.


Тим за израду полугодишњег и годишњег извештаја: Руководилац: Узелац Ђина, Ивезић Мирјана, Видојевић Весна, Миљковић Катарина, Ангеловски Александар, Томанић Ивана.


Тим за израду Годишњег плана: Руководилац: Јоцић Весна, Узелац Ђина, Радивојевић Адела, Вречко Тања, Ивана Томанић и руководиоци одељењских и стручних већа.


Тим за професионалну оријентацију:  Руководилац: Јована Васић, Ђина Узелац, Кувељић Љиљана, Вања Секуловић, Милена Стаменковић, Љиљана Недељковић, одељењске старешине седмог и осмог разреда.


Тим за културне активности: Руководилац: Марта Анђелић, Васић Јована, Тешић Милан, Секуловић Вања, Стаменковић Милена, Веапи Тамара.


Тим за реализацију пројекта Бесплатни уџбеници: Руководилац: Марта Анђелић и по један представник одељењског већа и стручног већа.


Тим за еколошке активности: Руководилац: Милорадовић Весна, Павловић Татјана, Божовић Сања, Отањац Бранислав, Живић Верица.


Комисија за естетски изглед школе: Руководилац: Деспотовић Златко, Узелац Ђина, Весна Бугарски, Симонида Радоњић.


Ученички парламент: Руководилац: Србљан Ана, Ђина Узелац и Весна Ивковић.


Комисија за екскурзије и наставу у природи: Весна Јоцић, Љиљана Недељковић, Марта Анђелић, руководиоци одељењских већа и одељењске старешине.


Записници Наставничког већа: Вучен Драгана и Томовић Јасна.


Летопис: Јелена Обрадовић, Марија Трујкић, Адела Радивојевић, Златко Деспотовић, Бранимир Здравковић.


Распоред часова: спољњи сарадник.


Пријатељи деце: Руководилац: Марсенић Татјана, Сања Божовић.


Црвени крст: Руководилац: Татјана Павловић, Пурић Ружица.


Сајт школе: Бранимир Здравковић, Златко Деспотовић.


Комисија за попис основних средстава: Мирољуб Красић, Даника Пап, Драган Будимлија, Јасна Томовић, Босиљка Трбојевић, Драгана Милојевић, Ивана Томанић и Весна Милорадовић.


Комисија за попис новчаних потраживања: Вања Секуловић, Весна Ракић, Весна Ивковић.


Школска уписна комисија за упис у средњу школу: Весна Јоцић, Мирјана Стефановић, Марта Анђелић, Бадљаревић Драгана, Златко Деспотовић , Бранимир Здравковић, Милан Тешић и Весна Ивковић.


Дежурство на пробном завршном испиту: Одељенске старешине и наставници који предау у 7. и 8. разреду и наставници разредне наставе који су предавали генерацији.


Дежурство на завршном испиту: Јелена Манојловић, Дејан Ђорђевић, Веапи Тамара, Марина Георгијев, Симонида Радоњић, Босиљка Трбовић, Јелена Обрадовић, Красић Мирољуб, Мићановић Сања


Тим за проверу спремности за полазак у школу: Јована Васић, Узелац Ђина и Драгана Вучен.


Педагошки колегијум: Руководилац: Весна Јоцић председници стручних већа, координатори одељенских већа педагог, психолог.


Стручно веће за наставу продуженог боравка: Руководилац: Маринковић Бојана.

Stručni saradnici...

Pedagog: Srbljan Ana
Psiholog: Vasić Jovana
Bibliotekar: Marsenić Tatjana
Sekretar škole: Stefanović Mirjana
Računovodstvo: Krstanović Gordana
Blagajnik: Slađana Rajević Petrešević