Колектив наше школе...

Директор школе: Јоцић Весна
Jocic Vesna

Подела одељења и осталих активности


Остале активности:
 

Тим за развој међупредметних компентенција:
Руководилац: Тања Вречко, Душица Мињовић, Марија Трујкић, Дејан Ђорђевић, Весна Бугарски, Драгана Чупић, Јелена Михајловић Бабић.


Тим за професионални развој:
Руководилац: Слађана Матијешевић, Јелена Муцић, Јелена Манојловић, Снежана Ивановић, Верица Живић.


Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе: Руководилац: Марта Анђелић, Весна Јоцић, представник Савета родитеља, представник Ученичког парламента, представник локалне самоуправе, Мирјана Стефановић, Ана Србљан, Никола Спасојевић, Милан Станковић, Весна Видојевић, Драгана Вучен.


Тим за пружање подршке наставницима за рад на даљину: Руководилац: Бранимир Здравковић, Сања Милановић, Слађана Матијешевић, Димитрије Миладиновић.


Тим за преглед педагошке документације:
Руководилац: Јована Васић, Ана Србљан, чланови Одељењских већа.


Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:
Руководилац: Јована Васић, Жељка Ранисављевић, Драгана Вучен, Зоран Лазаревић, Гордана Дешић, Вања Секуловић, Весна Вуковић, Бојана Маринковић, Мирјана Стефановић, Злата Ступаревић, Гордана Дешић, представник Савета родитеља, представник Ученичког парламената, представник локалне самоуправе.


Стручни тим за инклузивно образовање:
Руководилац: Јована Васић, Дејан ђорђевић, Марта Анђелић, Сања Милановић, Слађана Матијашевић, Љиљана Кувељић, Гордана Дешић.


Стручни актив за развојно планирање школе:
Руководилац: Адела Радивојевић, представник локалне самоуправе, представник Савета родитеља, представник Ученичког парламента, Марија Симеуновић, Весна Јоцић, Тања Вречко, Мирјана Скокић, Наташа Павловић.


Стручни тим за самовредновање рада школе:
Руководилац: Ана Србљан, Ивана Филиповић, Мирјана Нововић, Вања Ђорђевић, Јелена Манојловић, Цвија Васић, Ивана Томанић, Славица Стајић Врачевић, Тања Станојевић.


Тим за појачан васпитни рад са ученицима:
Руководилац: Ана Србљан, Дејан Ђорђевић, Драгана Чупић, Зорица Бурсаћ, Татјана Павловић, Адела Радивојевић, Ивана Филиповић, Љиљана Недељковић, Бранислав Отањац, Јелена Опалић, Тања Станојевић.


Стручни актив за развој Школског програма:
Руководилац: Марија Трујкић, Сања Милановић, Слађана Матијашевић, Весна Ивковић, Драгана Бадњаревић, Злата Ступаревић, руководиоци стручних и Одељењских већа, Весна Јоцић.


Тим за израду полугодишњег и годишњег извештаја:
Руководилац: Ана Србљан, Ивана Грујичић, Цвија Васић.


Тим за израду Годишњег плана:
Руководилац: Весна Јоцић, Марта Анђелић, Вања Секуловић, Весна Вуковић и руководиоци Одељењских и стручних већа.


Тим за професионалну оријентацију:
Руководилац: Јована Васић, Верица Живић, Јелена Муцић, одељењске старешине седмог и осмог разреда.


Тим за културне активности:
Руководилац: Марта Анђелић, Вања Секуловић, Милан Станковић, Љиљана Кувељић, Весна Видојевић, Весна Бугарски, Младен Челебић.


Тим за реализацију пројекта Бесплатни уџбеници:
Руководилац: Мирјана Стефановић, Јелена Михајловић Бабић, по један представник Одељењског већа и стручног већа.


Тим за еколошке активности:
Руководилац: Татјана Павловић, Јасна Томовић, Ружица Пурић, Драгица Малетић, Марина Ташић, Марија Маринковић, Сандра Станковић, Борислав Савић, Љиљана Козомора, Весна Милорадовић .


Комисија за естетски изглед школе:
Руководилац: Вања Ђорђевић, Драгана Милојевић, Тамара Егер, Наташа Дувњак, Весна Бугарски, Сања Мићановић.


Ученички парламент: Руководиоци: Ана Србљан и Весна Ивковић.


Комисија за екскурзије и наставу у природи: Весна Јоцић, Љиљана Недељковић, руководиоци Одељењских већа и одељењске старешине.


Записници Наставничког већа: Вања Секуловић, Јасна Томовић.


Летопис:
Руководилац: Жељка Ранисављевић, Вања Петровић, Ивана Грујичић, Милан Станковић.


Распоред часова: спољни сарадник.


Пријатељи деце:
Руководилац: Татјана Марсенић, Сања Божовић, Марина Ташић, Сандра Станковић, Вања Ђорђевић, Наташа Дувњак.


Црвени крст: Руководиоци: Татјана Павловић и Весна Милорадовић.


Сајт школе: Бранимир Здравковић и Драгана Чупић.


Комисија за попис основних средстава:
Руководилац:Милан Станковић, Наташа Павловић, Младен Челебић, Александар Тановић, Зоран Лазаревић, Ивана Томанић, Љиљана Козомора, Мирјана Скокић, Ружица Пурић, Весна Милорадовић, Бранислав Отањац.


Комисија за попис новчаних потраживања: Бојана Маринковић, Дешић Вања Петровић.


Школска уписна комисија за упис у средњу школу:
Весна Јоцић, Мирјана Стефановић, Марта Анђелић, Драгана Бадњаревић, Димитрије Миладиновић , Бранимир Здравковић, Јована Васић, Весна Ивковић.


Дежурство на пробном завршном испиту: Наставници који предају у 7. и 8. разреду, наставници разредне наставе који су предавали генерацији, и уколико је потребно одобрени наставници по Решењу директора школе.


Дежурство на завршном испиту: Одобрени наставници по Решењу директора школе.


Тим за проверу спремности за полазак у школу: Јована Васић, Ана Србљан и представник наставника разредне наставе који ће примити 1. разред.


Педагошки колегијум:
Руководилац: Весна Јоцић, председници стручних већа, координатори одељенских већа, педагог, психолог.


Стручно веће за наставу продуженог боравка: Руководилац: Вања Петровић.

Стручни сарадници...

Педагог: Србљан Ана
Психолог: Васић Јована
Библиотекар: Врбица Татјана
Секретар: Стефановић Мирјана
Шеф рачуноводства: Крстановић Гордана
Благајник: Слађана Рајевић Петрешевић